Zásady ochrany osobných údajov

Vyplnením objednávky, registráciou, prihlásením na odber obchodných správ, vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru, alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete prevádzkovateľovi týchto stránok, Veronika Šujanský, so sídlom 97641 Podkonice 366, zapísanej v živnostenskom registri Okresného úradu v Banskej Bystrici, číslo živnostenského registra: 620-42696, IČO: 52381358 (ďalej len ako „Správca“ či „Správca osobných údajov“) využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom je u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

Aké informácie o Vás zhromažďujeme?

V evidencii objednávok spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, celé meno, telefón, adresa a ďalej tiež údaj o cene. Uvedenie najprv potrebujeme pre vybavenie objednávky, teda z dôvodu plnenia zmluvy (tj. Plnenie našich zmluvných záväzkov voči zákazníkovi).

V evidencii odoslaných kontaktných formulárov spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, uvedené meno, telefón (ak bude vami poskytnutý), text správy a predmet správy. Uvedenie potrebujeme pre vybavenie vašej požiadavky.

Po splnení našich záväzkov zo zmluvy využívame osobné údaje z evidencie objednávok na ďalšie účely. Je v našom oprávnenom záujme udržiavať celú evidenciu objednávok z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spormi. Vzhľadom k zákonnej záručnej lehote za akosť tovaru, premlčacej lehote a nastavení fungovania a systematike súdneho systému, vrátane lehôt na premlčanie nárokov, musíme spracovávať Vaše údaje z evidencie objednávok po dobu 6 rokov. Uvedené údaje z evidencie objednávok potom tiež využívame k naplneniu našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu možnej finančnej kontroly, a to po dobu 10 rokov.

V evidencii používateľov spracovávame Vaše osobné údaje v tom rozsahu, v akom nám ich poskytnete pri registrácii či úprave profilu, pri pridaní do waitlistu, pri vytvorení objednávky či pri prepojení Vášho účtu so sociálnymi sieťami. Je v našom oprávnenom záujme viesť databázu užívateľov. Navyše databáza tiež umožní jednotlivým zákazníkom viesť a spravovať svoj profil v rámci registrácie na webových stránkach. Túto databázu okrem registračných účelov ďalej využívame pre identifikáciu osôb pri rokovaní so zákazníckym centrom, pri vybavovaní reklamácií, pri vybavovaní objednávok na výdajniach či na marketingové účely (o tých sa viac dozviete nižšie). Uvedené ďalej využívame pre spracovanie na marketingové účely. Opisu týchto osobných údajov sa detailne venujeme nižšie. Osobné údaje z dôvodu evidencie užívateľov držíme po dobu 5 rokov od Vašej poslednej uskutočnenej objednávky.

Vaše osobné údaje využívame aj z dôvodov zaistenia prepravy (naplnenie našich povinností Dôležité časti zmluvy). Tieto údaje odovzdávame prepravným spoločnostiam a pri odovzdaní vytvoríme o odovzdaní log, ktorý slúži ako záloha pre prípad chyby. Z dôvodu možných reklamácií ako zo strán zákazníka, tak zo strany prepravcu tieto údaje spracovávame na účely zabezpečenia prepravy po dobu 5 rokov od vytvorenia objednávky.

Uloženie osobných údajov z Vašej objednávky nám umožní uľahčiť Vám ďalší nákup a údaje skôr použité Vám môžeme preto predvyplniť do elektronického košíka. Osobné údaje z dôvodu uľahčenia nákupu spracovávame na základe právneho titulu oprávneného záujmu a udržujeme ich v databázach spoločne s ostatnými údajmi, teda po dobu 5 rokov od uskutočnenia Vašej poslednej objednávky.

Aby sme Vám mohli poskytnúť primeranú technickú podporu s využívaním našich webových stránok, ukladáme si aj technické údaje o zariadení, ktoré k prístupu na náš web využívate (prehliadač ktorý využívate, zariadenie z ktorého pristupujete na náš web, a operačný systém ktorý využívate). Poskytnutie technickej podpory je v našom i Vašom oprávnenom záujme.

Tieto informácie sú súčasťou našich interných logov a na iný účel, než poskytovanie technickej podpory ich nevyužívame, napriek tomu ich z technických dôvodov musíme udržiavať po celú dobu životnosti nami spracovávaných osobných údajov. Najneskôr tak tieto údaje o Vás vymažeme po 5 rokoch od uskutočnenia Vašej poslednej objednávky.

Ako dáta využívame pre marketingové účely?

Na marketingové účely spracovávame Vaše kontaktné údaje, ktoré nám vyplníte pri objednávke, registrácii alebo pri prihlásení sa na odber obchodných správ a ktoré využívame na zasielanie obchodných správ a k väčšej relevantnosti nami zasielaných oznámení. Snažíme sa, aby informácie od nás boli Vám inšpiráciou, preto je pre nás dôležité poznať reakciu na tieto oznámenia, a preto si spätnú väzbu o nich uchovávame. Odber našich obchodných oznámení samozrejme môžete kedykoľvek odhlásiť. Po úplnom odhlásení (zo všetkých informačných kanálov) už Vaše kontaktné osobné údaje k zasielaniu obchodných oznámení využívať nebudeme.

Aby sme Vám mohli sprostredkovať čo najpríjemnejší zákaznícky zážitok a aby sme mohli neustále zlepšovať naše služby, ukladáme si dáta, ktoré nám pomáhajú zisťovať, čo konkrétne Vás u nás zaujíma, čo sa Vám páči. Nechceme Vám ponúkať tovar, ktorý Vás nezaujme a nie je to Váš štýl. Chceme Vás naopak upozorňovať na novinky vo Vami preferovaných kategóriách. Preto potrebujeme okrem iného vedieť, čo si na našom webe najčastejšie prezeráte, čo objednávate, čo nakupujete alebo aj to, aký tovar vraciate a prečo.

Na základe informácií o tom, čo Vás v našom obchode najviac zaujíma, Vás zaraďujeme do rôznych skupín (napríklad podľa kategórie, ceny, atď.), ktorým sme potom schopní zaslať presné informácie o našich špeciálnych ponukách. Nechceme, aby Vás naše obchodné oznámenia obťažovali, preto sa ich snažíme čo najviac spresňovať a pripravovať ich priamo pre Vás. Toto by bez spracovávania dát o Vašich návštevách na webe, objednávkach, nákupoch a reakciách na naše marketingové kampane nebolo možné.

Váš názor je pre nás dôležitý a je našim hnacím motorom. Spätnú väzbu, ktorú od vás obdržíme najčastejšie formou odpovedí na otázky z dotazníkov, si preto starostlivo ukladáme. Zaujíma nás, ako ste spokojní s naším tovarom, webom, dopravcami a mnohým ďalším. Rovnako tak potrebujeme sledovať použitie zľavových voucherov, ktoré u nás uplatníte. Snažíme sa tým ochrániť nás i Vás pred ich zneužitím a zároveň nám to umožňuje operatívne riešiť problémy s vouchermi za pomoci zákazníckeho centra.

Všetky osobné údaje použité v marketingu využívame z právneho titulu oprávneného záujmu a pre marketingové účely ich uchovávame po dobu 5 rokov od Vašej poslednej objednávky. Pretože sme si vedomí toho, že údaje o tom, čo konkrétne Vás u nás zaujíma, čo sa Vám páči a Vaša spätná väzba na zasielanie obchodných oznámení môžu byť vnímané ako citlivejšie dáta, ukladáme ich iba po dobu 2 rokov od doby, kedy tieto dáta získame.

Komu dáta odovzdávame?

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby, a to len z vyššie uvedených dôvodov.

V rámci Vašej objednávky preto môžu byť osobné údaje prenášané dopravným spoločnostiam, napr. Spoločnostiam:

ReMax Courier Service, spol. s r.o., Slovenská pošta, a.s. a pod.

Mimo objednávku spracovávame Vaše osobné údaje v informačných, analytických a marketingových systémoch, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre naše podnikanie.

Žiadnej tretej strane pritom osobné údaje neposkytujeme za účelom ich ďalšieho spracovania.

Kde dáta uchovávame?

Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch Webranet, s.r.o. Zabezpečenie dátového centra je plne v súlade s GDPR.

Prístup k systémom poskytujúcich osobné údaje našich zákazníkov je umožnený len obmedzenému počtu interných používateľov, pre ktorých je to vzhľadom na náplň ich práce nevyhnutné. Patriť medzi ne môžu napríklad zamestnanci pracujúci v oddelení zákazníckej starostlivosti, vybavovanie objednávok a pod. Jednotliví pracovníci majú vždy prístup len k takému objemu osobných údajov, ktorý k svojej práci nevyhnutne potrebujú. Do všetkých kritických systémov spracúvavajúcich osobné údaje našich zákazníkov je prístup obmedzený len v rámci internej siete a vyššie uvedené osoby v prípade ukončenia právneho vzťahu s nami automaticky stratia k Vašim osobným dátam prístup.

Ako zabezpečujeme heslá?

Vaše heslá v systéme vôbec nemáme, neukladáme ich ani do databázy. Pracujeme iba so špeciálne prepočítavanými hešovacími kľúčmi, ktoré sú vygenerované pomocou hešovacej funkcie SHA-512 + unikátny salt pre každé heslo.

Aké práva Vám dáva GDPR a ako ich u nás využiť

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@stastnekamene.sk požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú, alebo nie sú Vaše osobné údaje spracuvávané. V prípade, že Vaše údaje nami spracované budú, môžeme Vás, na Vašu žiadosť, nad rámec informácií poskytnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach, v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v dokumente obsahujúcom údaje o užívaní súboru cookies, informovať aj o prípadných tretích osobách, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené. Ak nezískame osobné údaje od Vás, máte právo na všetky nám dostupné informácie o tom, odkiaľ sme Vaše osobné informácie získali.

Ak o vás budeme spracovávať Vaše osobné údaje nepresne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@stastnekamene.sk upozorniť, my potom bez zbytočného odkladu nepresné osobné údaje opravíme. Po registrácii na našich webových stránkach budete mať možnosť si svoje osobné údaje opraviť sami za pomoci úprav Vášho profilu. V prípade, že by ste nám chceli doplniť niektoré osobné údaje, ktoré ste nám predtým neposkytli, a tieto osobné údaje sú potrebné pre zaistenie nami poskytovaných služieb, stačí ich v príslušnom mieste úpravy profilu vyplniť ešte raz. Písomnou žiadosťou na info@stastnekamene.sk je možné požiadať o odstránenie Vášho používateľského účtu a osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné pre ďalšie spracovanie.

Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov

Aj v prípade, že budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovaniu namietať, a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu. To urobíte zaslaním správy na e-mailovú adresu info@stastnekamene.sk. Ak takúto námietku podáte, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, do akej miery môžeme v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie Vašich osobných údajov cez Vami vznesené námietky a ako budeme s Vašimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Kým Vám naše oprávnené dôvody pre spracovanie nepreukážeme, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov, vrátane ich vymazania, teda aby sme s nimi prestali nakladať:

  • Ak nám dáte vedieť, že sú nami zhromaždené osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti.
  • Pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov neoprávnené a Vy, namiesto o vymazanie, požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu info@stastnekamene.sk o obmedzenie ich použitia.
  • Ak Vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie Vašich práv.
  • Ak vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odseku vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.

Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)

V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje:

  • hoci už nie je ich spracovanie potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali;
  • a / alebo, ak Vy vznesiete námietku podľa odseku uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov;
  • a / alebo údaje spracovávame z akéhokoľvek iného dôvodu neoprávnene, máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu info@stastnekamene.sk takto spracovávané osobné údaje vymazali. Uvedené však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, ak bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

Právo na poskytnutie údajov vo strojovo čitateľnej forme

Ak nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@stastnekamene.sk požiadate, aby sme Vám poskytli nami spracovávané Vaše osobné údaje, zašleme Vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr.: * .xls, * .csv, alebo v obdobnom formáte). Ak nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje zaslali inému správcovi osobných údajov, Vašej žiadosti samozrejme vyhovieme.

Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení

V prípade, že od nás už nebudete chcieť dostávať obchodné oznámenia, môžete ich zasielanie zamedziť buď kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého obchodného oznámenia, alebo upravením odberu vo Vašom profile vytvorenom na základe registrácie na našich webových stránkach.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení

V prípade, že od Vás v rámci našich špeciálnych akcií budeme chcieť Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas vziať späť, a to kedykoľvek aj bez udania dôvodov. Súhlas môžete vziať späť buď spôsobom presnejšie opísaným v pravidlách spotrebiteľskej súťaže, alebo vždy zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@stastnekamene.sk.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na nás prostredníctvom emailovej správy na adresu: info@stastnekamene.sk. Pokiaľ by sme Vám snáď nepomohli, máte samozrejme právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať.

Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk